6 Jan 2014

Full-Time Lid Raad van Toezicht m/v

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

De Stichting GGz Curacao is als moederstichting verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van en de samenhang in het zorgaanbod van de zorginstellingen die onder haar verantwoordelijkheid vallen en die actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

GGz Curacao bestuurt en geeft ondersteuning aan de Klinika Capriles, het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie,”Yudaboyu”, Fundashon Sonrisa en het facilitair bedrijf. Gezamenlijk beslaat de verantwoordelijkheid meer dan 275 medewerkers. GGz hanteert een strategie die er op gericht is om de organisatie ten dienste te stellen aan de groei en het herstel van haar clienten. Deze klantgerichte benadering vindt men terug in de visie, missie en strategie van onze organisatie en in de den kwijze die wij stimuleren bij onze medewerkers.

De Raad van Toezicht van de GGz staat de Raad van Bestuur bij, met raad, daad en toezicht, om de voorgenomen doelstellingen te realiseren, zodat zowel strategie als continuiteit gegarandeerd blijven. In dat spanningsveld hebben wij momenteel een vacature voor een:

Lid Raad van Toezicht m/v

Aandachtsgebied Zorg

SAM ENSTELLING:

De raad van toezicht (RvT) is zodanig samengesteld dat er altijd voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstelling van de GGz Curacao in het bijzonder. Zij kent door de diverse samenstelling van haar leden een brede maatschappelijke binding met een breed netwerk. Zij heeft een aantal deskundigheden in zich vertegenwoordigd, waaronder zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke en sociaal-organisatorische deskundigheden. De leden van de RvT zijn opbouwend en onafhankelijk in hun positionering ten overstaande van elkaar en de Raad van Bestuur.

INHOUD VAN HET WERK:

De RvT analyseert, op basis van de gekozen visie en missie, de strategie en resultaten van de GGz Curacao op hoofdlijnen, en staat daarin de Raad van Bestuur bij met advies. Zij controleert de Raad van Bestuur op de haalbaarheid en behaalde resultaten, door positief en kritisch te zijn. Om deze taak aan te kunnen verwachten wij de volgende capaciteiten van onze leden van de RvT:

WAT WIJ ZOEKEN

Voor deze vacature zoeken wij iemand met deskundigheid en ervaring op het gebied van zorg en zorgverlening. Onze gedachten gaan dan uit naar iemand met een academische opleiding in de richting van de (al dan niet geestelijke) gezondheidszorg en een ervaring in dit veld van tenminste 10 jaar. Bovendien moet er een aantoonbare affiniteit zijn met de geestelijke gezondheidszorg.

Tevens verwachten wij van ons nieuwe collega raadslid een ruime relevante bestuurlijke ervaring van ten-minste 5 jaar. Ons nieuwe collega-lid onderscheidt hoofd- van bijzaken, concentreert zich op hoof dlijnen en lange termijnbeleid, en kan goed afstand nemen van de dagelijkse praktijk.

Door de complexiteit van de materie verwachten wij iemand die een zeer goed ontwikkeld analytisch vermogen heeft. U bent een klankbord voor de Raad van Bestuur, waarbij u positief kritisch de situatie in ogenschouw kunt nemen en het adviserend vermogen heeft om uw adviezen praktisch bruikbaar en acceptabel te maken.

Uiteraard weet u zich integer en draagt u dit actief uit, en bent u in staat om goed te ref lecteren op uw eigen rol binnen de raad.

WAT WIJ BIEDEN:

Wij zijn een organisatie die het doel waarvoor we zijn opgericht centraal stelt en actief al onze stake-holders betrekt bij het halen van ons doel, ieder vanuit zijn eigen rol. De RvT is een complementair team van professionals die op regelmatige basis bijeenkomt. Onze leden ervaren het lidmaatschap als verrijkend en voldoening schenkend. Hoewel er een kleine vergoeding gegeven wordt, is dat niet de doorslag-gevende reden voor onze RvT leden om er deel van uit te maken.

How to Apply

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Mr. Steve Smith, voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt hem bereiken onder telefoonnummer: 5999 - 5261731.

REACTIES

Uw schriftelijke reactie, voorzien van uw motivatie en cv, graag voor 31 januari 2014, richten aan:

Raad van Toezicht GGz, t.a.v. de heer drs. RA. Spuijbroek, secretaris, Postbus 4387, Willemstad, Curacao. Email: [email protected]

Tijdens deze selectieprocedure kan gebruik gemaakt worden van selectie instrumenten.

 

Job Categories: Consultant. Job Types: Full-Time.