26 Mar 2014

Full-Time Inspecteur

Warning: This job listing has expired and is probably no longer relevant!

Job Description

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur draagt zorg voor het bevorderen van de gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu waarin mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen. De Inspectie voor de Volksgezondheid maakt onderdeel uit van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

De Inspectie voor de Volksgezondheid stelt zich ten doel de gezondheidsbelangen van de Curacaosche burger te beschermen en te bevorderen, door uitvoering van de aan haar toegewezen toezichtstaken. Voor de (nog op te richten) vakafdeling INSPECTIE MILEU EN NATUUR worden sollicitanten opgeroepen ter vervulling van de volgende functie:

Inspecteur Mileu En Natuur (m/v)

Functie- inhoud:

De Inspecteur Milieu en Natuur houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van Milieu en Natuur. Hij/zij staat boven de materie, bepaalt het toezichtbeleid en geeft leiding aan de vakafdeling lnspectie Milieu en Natuur.

Functie- eisen:

 • integer;
 • universitaire opleiding op het gebied van milieu(-maatschappij)wetenschappen, milieubiologie of een daaraan gelijkwaardige opleiding met meer dan 5 jaar werkervaring;
 • analytisch vermogen en in staat strategische afwegingen te maken, gericht op oplossingen;
 • kennis van en inzicht in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen op het gebied van milieu en natuur;
 • van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich kwalificeert op de competenties organiserend vermogen, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, klantgerichtheid, effectieve communicatie, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid;
 • onbesproken gedrag;
 • goede beheersing van en redactionele vaardigheden in het Nederlands, Papiamento en het Engels;
 • een samenwerkingsgerichte houding naar de collegae;
 • stressbestendig;
 • bereidheid tot het volgen van aanvullende opleidingen en trainingen en Net bijhouden van ontwikkelingen op het eigen vakgebied en andere gerelateerde aandachtsgebieden;
 • kennis van en ervaring met Net functioneren van de overheid is een pre;
 • kennis van en erva ring met leidinggeven.

Aanstelling:

lnschaling vindt plaats conform Bezoldigingslandsbesluit 1998 in maximaal schaal 14. De feitelijke inschaling van een kandidaat zal mede afhankelijk zijn van zijn/haar relevante ervaring na Net verkrijgen van het diploma. Verder zijn de rechtpositionele regelingen geldende voor overheidspersoneel van toepassing. Een psychologisch onderzoek, een assessment als ook een referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Dit geldt oak voor Net politiele onderzoek.

How to Apply

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een volledig Curriculum Vitae, dienen binnen drie weken na Net verschijnen van deze advertentie gericht te warden aan de Inspectie voor de Volksgezondheid, t.a.v. de plaatsvervangende Inspecteur-Generaal voor de Volksgezond-

Held, dhr. C. Alcala, Postbus 3824 of Schouwburg 26 APNA-gebouw te Curacao of via email [email protected] o.v.v. Vacature Inspecteur Milieu en Natuur.

Voor nadere informatie over de functie kunt u zich wenden tot de plaatsvervangende Inspecteur-Generaal voor de Volksgezondheid dhr. C. Alcala via email: [email protected] of op tel: 466-9366 of fax: 466-9367.

Job Categories: Investigator. Job Types: Full-Time.